Svetový deň vody v SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou

V Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou sme si pripomenuli 22. marec – Svetový deň vody. Tento deň je kľúčovým pre zameriavanie pozornosti na určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou a zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody.

Žiaci z odboru technológia ochrany a tvorby životného prostredia si sami priniesli vodu z miesta svojho bydliska. V laboratóriu analyzovali kvalitu vody po stránke základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (dusičnany, dusitany, amónne ióny, fosforečnany, chloridy) orientačnou metódou prostredníctvom  kompaktného laboratória  na analýzu vody od firmy Aquamerck a rozbor senzorických vlastností vody (vzhľad – zákal a čuch).

Sprievodným aktivitám sme venovali nástenky, výstavky a prezentácie o vode. Naši žiaci navštívili základné školy vo Vysokej nad Kysucou a Korni a prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania učili mladších žiakov. V prezentácii sa venovali čiastkovým témam:  skupenstvá vody, fázové premeny, druhy vôd a ich charakteristika,  podiel sladkej vody na zemi a Charta o vode. Medzi aktivitami, ktoré ich zaujali bolo aj video o vzácnosti pitnej vody na Zemi. Súčasťou tohto vzdelávania bola aj experimentálna časť. Žiaci zo základných škôl si mohli priniesť vzorky vody zo studničiek, z potokov a iných vodných zdrojov, ktoré analyzovali. Ďalší mladí výskumníci odobrali vzorky z rieky Kysuca a zisťovali pH vody,  dusičnany vo vode,  efekt soľného roztoku.

Už sedemnásty rok máme v našej škole otvorený študijný odbor technológia ochrany a tvorby životného prostredia. Určená je pre chlapcov i dievčatá. Absolventi sa môžu zamestnať v odvetviach životného prostredia, kontrolných laboratóriách, v štátnej správe, v chemických podnikoch. Budú pripravení samostatne riešiť problémy spojené s ochranou a tvorbou životného prostredia, schopní orientovať sa v oblasti environmentalistiky, technológií, úpravy a čistenia vôd, vzduchu, pôdy a zužitkovania a zneškodňovania odpadov. Absolventi štvorročného študijného odboru získajú úplné stredné odborné vzdelanie a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole. V našej škole privítame záujemcov so zmyslom pre ochranu životného prostredia. Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Bez pochýb je jednou z najdôležitejších zlúčenín na zemskom povrchu. Pokrýva 70% planéty a  pre človeka je základnou zložkou života, a preto ju chráňme, šetrime a neplytvajme ňou!