Týždeň finančnej gramotnosti na Obchodnej akadémii v Martine

Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť.

Národná banka Slovenska spolu s OECD a inštitútom 5 peňazí organizovala v poradí už 12. ročník medzinárodnej  kampane Global Money Week v termíne od 18. 03. 2024 do 24. 03. 2024. Tento rok je podujatie sprevádzané výzvou: „Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť“.

Naša škola sa tento rok prvýkrát pridala medzi 200 partnerov kampane, ale finančnej gramotnosti sa intenzívne venujeme od roku 2008. Hlavným cieľom je, aby žiaci boli schopní nadobudnuté poznatky efektívne využívať pri riadení vlastných finančných zdrojov a v budúcnosti tak dokázali zabezpečiť finančne nielen seba, ale aj svoje rodiny.

Túto konkrétnu aktivitu sme nazvali Týždeň finančnej gramotnosti na OA a sprevádza ju francúzske príslovie „Skúsenosť je neprenosná“.  A ako inak to dosiahnuť ako prepojením teórie s praxou? Preto žiaci celý týždeň absolvovali sériu podujatí v spolupráci s rôznymi odborníkmi z praxe, a to z bankového, finančného, poistného aj verejného sektora. Prínosná bola implementácia skúseností jedného z našich zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania.

Celý týždeň prebiehalo vzdelávanie prostredníctvom prednášok, workshopov, finančných hier, diskusií a exkurzií. Všetky aktivity boli zamerané na štandardy finančnej gramotnosti ako je hodnota peňazí, investovanie, sporenie, dôchodkový pilier, možnosti čerpania úverov, ale do aktivít boli včleňované aj informácie o podvodných obchodoch, phishingu, pharmingu, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pri bankových aj internetových operáciách.

Zaujímavé boli exkurzie do finančných inštitúcií, na poštu a do strediska finančnej gramotnosti v Kremnici.

Finančná gramotnosť sa dostávala do povedomia žiakov aj vyhlásením výziev: „Recykluj a ušetri“

a „Ušetri a daruj“ prostredníctvom sociálnych sietí. Na výzvach sa podieľal aj školský parlament, prostredníctvom ktorého sa myšlienka darcovstva a filantropie rozšírila do školských radov. Digitalizácia nám umožnila efektívnejšie zdieľať informácie prostredníctvom fotografií a krátkych videí.

Žiaci v rámci povinne voliteľného predmetu zručnosti pre úspech vytvorili dotazník s otázkami o finančnej gramotnosti a v regióne Turiec oslovili respondentov, ktorí im dali spätnú väzbu.

Aktivity boli realizované nielen na pôde školy medzi našimi žiakmi, ale šírili sme finančnú gramotnosť aj medzi žiakmi prvého stupňa základnej školy a špeciálnej základnej školy. Poňali sme to ako inkluzívne finančné vzdelávanie, kde svoje poznatky odovzdávajú žiakom základnej školy nielen učitelia ekonomických predmetov, ale aj naši žiaci.

Inklúzia sa uskutočnila taktiež v komunitnom centre na Bambuskách v Martine, kde sme odovzdali svoje poznatky deťom z marginalizovanej rómskej komunity. Táto aktivita poukazuje na dôležitosť peňazí, ich správneho rozdelenia a sporenia, ale formuje aj hodnotové princípy ako napr. potrebu pomôcť a rozdeliť sa s niekým. Prostredníctvom básní, piesní, tanca a rôznych interaktívnych úloh sme sa snažili o implementáciu poznatkov o finančnej gramotnosti do tejto cieľovej skupiny.

Sme presvedčení, že tento týždeň bol pre našich žiakov, ale aj žiakov z iných škôl veľmi prínosný. Odborníci z praxe svojimi skúsenosťami rozšírili obzory žiakov, ktorí získali cenné informácie použiteľné v budúcnosti a veríme, že budú prospešné pre zvýšenie zamestnateľnosti našich budúcich absolventov.

Po pozitívnej spätnej väzbe od žiakov aj od odborníkov z praxe plánujeme realizovať takéto podujatie aj na budúci rok a veríme, že sa nám podarí pripraviť ďalšie zaujímavé aktivity.  

  „Skúsenosť je neprenosná“ francúzske príslovie