Úspech študenta SOŠ drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou v celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti

Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa každoročne zapája do stredoškolskej odbornej činnosti, ktorej sa venujú v škole v čase vyučovania aj vo svojom voľnom čase. Svoju prácu na tému, ktorú si študenti vyberú z oblasti, ktorá ich najviac zaujíma, môžu riešiť samostatne, alebo za pomoci odborníkov z praxe. Vyvrcholením sú súťažné prehliadky, v ktorých žiaci obhajovali výsledky svojej dlhodobej činnosti.

     Stredoškolskú odbornú činnosť  na našej škole koordinuje Ing. Oľga Časnochová. Táto činnosť sa uskutočňuje na školskej, okresnej, krajskej a celoštátnej úrovni.   Do krajského kola postúpilo z našej školy šesť súťažných prác zo študijných odborov. Súťaž v rámci kraja sa konala 28. marca 2023 v Strednej priemyselnej škole informačných technológií v Kysuckom Novom Meste. Súťažilo sa v rôznych súťažných odboroch.

     Strednú odbornú školu drevársku a stavebnú v Krásne nad Kysucou  v krajskom kole reprezentovali títo žiaci: Klára Kopásková, Lea Nováková za odbor problematika voľného času s prácou Premena a čas. V odbore biológia Martin Gavlák s prácou Monitoring a mapovanie vybraných skupín lúčnych makromycétov na Kysuciach a Beskydách. Aneta Malíková súťažila prácou Zem je len jedna v odbore životné prostredie. Nikola Novotná zastupovala odbor učebné pomôcky s prácou Facebook – moderný nástroj online marketingu. Nikola Michalíková napísala prácu Motivácia ako nástroj pre zvýšenie výkonnosti zamestnancov za odbor ekonomika. Alexandra Petríková a Beáta Kyptová v odbore pedagogika napísali prácu pod názvom Návrhy stredoškoláka na environmentálnu výchovu detí. Na krajskom kole sme získali tri ocenenia. Prvé miesto obsadila Aneta Malíková, druhé Martin Gavlák, tretie Alexandra Petríková a Beáta Kyptová.

     V dňoch 26. – 28. apríla 2023 sa uskutočnila celoslovenská prehliadka súťažných prác SOČ v Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej Modra. Našu školu reprezentovali Aneta Malíková zo IV. B triedy  a Martin Gavlák žiak III.B triedy, obaja z odboru technológia ochrany a tvorby životného prostredia.  Práca M. Gavláka – Monitoring a mapovanie vybraných skupín lúčnych makromycétov na Kysuciach a Beskydách získala v celoslovenskom kole SOČ 3. miesto. Poďakovanie za vedenie práce  patrí konzultantke  Ing. O. Časnochovej, za odborné vedenie  Ing. M. Zajacovi, PhD. a kolektívu zamestnancov Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, odbornému zamestnancovi Slovenskej akadémie vied  v Bratislave Mgr. V. Kučerovi PhD. a odbornému asistentovi Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave  Mgr. F. Fuljerovi za pomoc pri určovaní  ťažko určiteľných taxónov.

      Sme hrdí na žiakov, ktorí reprezentujú svoje vedomosti a zručnosti a zároveň tým aj našu školu. Prajeme si, aby naši stredoškoláci nás úspešne reprezentovali aj naďalej.

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková