V SOŠ elektrotechnickej v Žiline sa stretli budúci elektromechanici z celého Slovenska

Stredná odborná škola elektrotechnická, Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku v Žiline usporiadala  v dňoch 21. – 22. 11. 2023  už 17. ročník Celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností v elektrotechnike. Vyhlasovateľom tejto prestížnej súťaže je Sekcia odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania SOPK.

Do Žiliny pricestovali súťažiaci – žiaci 3. ročníka odboru 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika z Prešova, Spišskej Novej Vsi, Trnavy, Topoľčian, Považskej Bystrice, Dolného Kubína-Kňažia, Nižnej a Čadce, aby sa vzájomne popasovali s úlohami, ktoré sme pre súťaž elektromechanikov pripravili. Žiak našej  školy, v rámci fair play súťažil mimo výsledné poradie. Je to dobrým zvykom a nepísaným pravidlom  tejto súťaže.

V prvý deň na elektromechanikov čakala praktická časť súťaže. Súťažiaci v časovom limite 5 hodín realizovali zapojenie priemyselnej elektroinštalácie v tesnom prevedení IP44 na povrchu  v rúrkach VRM za pomoci príslušenstva – spojky, príchytky, prechodky, rúrky, odbočné škatule a elektrické prístroje. Na montáž a zaústenie káblov do odbočenej škatule, prístrojov a spotrebičov používali  rúrky FXP po gumenú prechodku daného prístroja. Všetci, už takmer absolventi odboru 2683 H 11 elektromechanik, svojím výkonom presvedčili hodnotiacu komisiu a jej predsedu, ktorý zastupoval ich budúcich zamestnávateľov, že školy pripravujú elektromechanikov na vysokej odbornej úrovni a už teraz disponujú praktickými zručnosťami, bez ktorých sa elektromechanik nezaobíde.

V druhý deň súťažiacich čakala teoretická časť, pozostávajúca z 50 otázok, ktoré preverili ich odborné vedomosti. Jedna odborná otázka bola formulovaná v cudzom jazyku. Skladba otázok bola prierezom vedomostí z teoretických odborných predmetov a vychádzali z profilu absolventa odboru 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika. Výborným zistením tohto „merania“ je to, že všetci súťažiaci zodpovedali správne na všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti. Naozaj táto oblasť je alfou a omegou absolventa tohto zaujímavého odboru, rovnako ako absolventov všetkých elektrotechnických odborov a odborov iných skupín vzdelávania.

Pre doprovod žiakov – majstrov odborného výcviku sme pripravili prezentáciu výsledkov medzinárodného projektu, do ktorého je naša škola zapojená.  Majstri odborného výcviku si so záujmom prezreli aj naše dielne, kde žiaci absolvujú odborný výcvik. Mnohé naše inovatívne riešenia ich milo prekvapili a inšpirovali. Tešíme sa tomu.

Čas do vyhlásenia výsledkov súťaže všetci zúčastnení využili aj poznávaním histórie nášho krásneho mesta, ktoré zakončili pohľadom na mesto zo 46 metrov vysokej renesančnej zvonice.

Vyhodnotenie sa uskutočnilo za prítomnosti vzácnych hostí, zastupujúcich všetkých aktérov  podieľajúcich sa na príprave a na podpore budúcich absolventov odboru elektromechanik silnoprúdová technika. Dosiahnuté výsledky boli porovnateľné, no vďaka vopred známym kritériám bolo možné určiť poradie:

1. miesto: Peter Slušňák, Spojená škola Nižná

2. miesto: Vladimír Gábor, SOŠ technická Čadca 

3. miesto: Ján Bombík, SOŠ technická Prešov

Víťazi sa tešili z hodnotných cien a všetci zúčastnení z malých darčekov, ktoré im budú pripomínať krásne okamihy zo súťaže v Žiline.

Ďakujeme aj nášmu žiakovi Pavlovi Moravčíkovi za veľmi úspešnú reprezentáciu SOŠ elektrotechnickej v Žiline, ktorý by sa s dosiahnutými výsledkami umiestnil na 1. mieste.

Víťazom blahoželáme. Všetkým zúčastneným ďakujeme, želáme úspešné ukončenie štúdia a správny výber zamestnania zo širokej ponuky v každom regióne Slovenska.

Školám želáme dlhodobý  a trvalý záujem  o tento zaujímavý a potrebný odbor.

Ing. Ľubomír Králik

riaditeľ školy