Vonkajšia posilňovňa SZŠ Žilina

„Pre žiakov a so žiakmi, od projektového zámeru až po realizáciu“

A teraz nám ostáva urobiť to najdôležitejšie, plnohodnotne a v maximálnej možnej miere využiť všetky možnosti, ktoré nám realizovaný projekt „Vonkajšia posilňovňa“ poskytuje.

Stredná zdravotnícka škola bola úspešná v žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu ŽSK na rok 2023 „VRÁŤME ŠPORT DO ŠKÔL“.

Za podpory viacerých strán sme naplnili ciele projektu a to vytvoriť funkčný, atraktívny a bezpečný priestor, vhodný na uskutočňovanie športových aktivít v exteriéri a zapojiť do realizácie etáp projektu žiakov školského parlamentu a školy. Projektový zámer a ciele nastavovali žiaci. V spolupráci sme dospeli k výberu zámeru projektu vybudovať vonkajšiu posilňovňu. Žiaci sa aktívne zapájali do rozhodovacích procesov a realizovali aj potrebné terénne úpravy.

Podarilo sa! Vybudovali sme vonkajšiu posilňovňu, ktorá disponuje piatimi outdoorovými posilňovacími strojmi, na ktorých je možné posilniť rôzne svalové skupiny celého tela.

A aké sú naše očakávania? Zvýšiť záujem žiakov o pohybové aktivity, rozšíri možnosti nielen organizovaného športového vyžitia v areáli školy, ale umožniť žiakom aktívne tráviť voľný čas. Športovisko je prístupné širokej komunite škôl v okolí a školského internátu.

Doprajme si prostredníctvom pohybovej aktivity pocit šťastia a radosti.