Žiaci SOŠ stavebnej v Žiline v súťaži „Bezpečné dni v práci“ Prešov  úspešní             

V dňoch 15. – 16.6.2023 sa uskutočnila v Prešove celoslovenská súťaž „Bezpečné dni v práci  O putovný pohár predsedníčky OZ DLV,  zameraná na bezpečnosť práce. Na tejto súťaži sa zúčastnil aj súťažný tím SOŠ stavebnej v Žiline v zložení: Matúš Hronec – žiak III.A triedy, Lenka Šedíková – žiačka III.A triedy a Samuel Adame – žiak II.A triedy študijného odboru 3965 M Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predstavuje sústavu legislatívnych, organizačných, technických, zdravotníckych, ekonomických, osvetovo-vzdelávacích a sociálnych opatrení. Na medzinárodnej úrovni bol prijatý rad opatrení na ochranu práce, predovšetkým komplexný Dohovor o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pracovnom prostredí Medzinárodnej organizácie práce. Najrozsiahlejšiu časť pracovného práva EÚ tvorí problematika BOZP. Základom je smernica Rady ES č. 89/391/EHS o opatreniach na zlepšenie BOZP zamestnancov. Legislatíva BOZP upravuje práva a povinnosti zamestnávateľov, štátneho dozoru, práva a povinnosti zamestnancov a ostatných orgánov spoločenskej kontroly. Prioritnou zásadou BOZP je dôraz na zdravie, bezpečnosť a prevenciu.
Deväť súťažných družstiev zo stredných odborných škôl malo v tíme 3 členov.

  1. Časť I. – Teoretická časť
    –    súťažné družstvá obdržali test v zalepenej obálke,
  2. Časť II. – Praktická časť:
    –    súťažné družstvá prakticky riešili modelové situácie
  3. Časť II. – Teoreticko – praktická časť:
    –   ústna odpoveď riešenie modelových situácií.

Riaditeľ súťaže a súťažná komisia na záver vyhodnotili súťaž a udelil ceny víťazom.       Súťažný tím z našej školy sa umiestnil na treťom mieste  v  súťaži  tímov. Na druhom mieste v súťaži jednotlivcov skončila naša žiačka Lenka Šedíková.     Dňa 15.6. sa v predvečer súťaže uskutočnila aj súťaž žiakov v bowlingu, ktorú vyhral náš žiak Samuel Adame.

Žiaci si odniesli zo súťaže hodnotné ceny – fotoaparát, ruksak a darčekovú poukážku na pobyt.
V tomto školskom roku je to už druhá celoslovenská súťaž v BOZP, na ktorej sa naša škola umiestnila na popredných miestach. Ďakujeme žiakom za výbornú reprezentáciu SOŠ stavebnej a ŽSK v Žiline.