Žiaci SZŠ Liptovský Mikuláš na medzinárodnej súťaži Zlatý masér

V školskom roku 2022/2023 sme získali finančné prostriedky z  grantového  programu Žilinského samosprávneho kraja TALENTOVANÁ MLÁDEŽ. Vďaka poskytnutým financiám sa žiaci 3. ročníka odboru Masér dňa 13.10.2022 zúčastnili medzinárodnej súťaže  Zlatý masér v Českej republike. Súťaž sa uskutočnila   v Sanatóriách Klimkovice neďaleko Ostravy. Tejto prehliadky masérskeho umenia žiakov stredných škôl sa  zúčastnilo 17 družstiev z Čiech a Slovenska. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

1. kategória: Synchrónna športová masáž – súťaž dvojíc, v ktorej Oliver Šaláta a Vanesa Hradská obsadili 6 miesto.

2. kategória: Športová masáž – súťaž jednotlivcov. Našu školu reprezentoval   Lukáš Fula .Umiestnil sa na 16 mieste. Napriek tomu, že sa neumiestnili na prvých miestach, predviedli krásny výkon, za ktorý ich musíme len pochváliť. 

Účastníci mali možnosť  porovnať svoje zručnosti s ostatnými súťažiacimi, načerpať inšpiráciu, získať neoceniteľné skúsenosti, množstvo zážitkov a nové priateľstvá. Financie z grantu boli využité  na prípravu, technické zabezpečenia a samotnú účasť na súťaži. Účasť na súťaži bola prínosom tak ako pre žiakov ako jednotlivcov, tak aj pre našu školu. Pomôže zviditeľniť Strednú zdravotnícku školu v Liptovskom Mikuláš a nadobudnúť kontakty z iných škôl  alebo pracovísk , pre ďalšiu spoluprácu napr. v rámci projektov Erasmus.