Žiačky Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline na odbornej stáži vo Frankfurt/Oder

Rozvoj stavebníctva v dnešnej dobe vyžaduje vysoko kvalitnú odbornú prípravu žiakov, vychovať mladých odborníkov na veľmi dobrej teoretickej a praktickej úrovni, pripraviť ich pre neustále sa rozširujúci medzinárodný pracovný trh. Strednej odbornej škole stavebnej , Tulipánová 2 v Žiline sa darí aj vďaka  mobilitám v rámci programu Erasmus+ úspešne dosahovať daný cieľ.

V mesiaci apríli 2022 mali možnosť žiačky školy zo študijných odborov Technické lýceum a Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci skúsiť a zdokonaliť praktické zručnosti v oblasti práce so sadrokartónom. Dievčatá prejavili ohromný elán a zručnosť.

Po príchode boli ubytované na internáte vo vzdelávacom centre ÜAZ Frankfurt / Oder v kompletne zariadených izbách. Zúčastnili sa prehliadky mesta, mali možnosť byť v jeden deň v dvoch európskych štátoch, nakoľko Nemecko je spojené s Poľskom mostom , ktorý spája Frankfurt/ Oder a Slubice.

Prvý deň pod vedením koordinátorky projektov pani Marty Nebeling sa zoznámili s areálom centra, predovšetkým s moderne zariadenými dielňami. Po prehliadke boli informované o bezpečnosti pri práci a začali spoznávať  pracovné náradie a nástroje nevyhnutné pri montovaní priečky, okenných a dverových otvorov.

Zvládli základné pracovné operácie /  rezanie, pilovanie, brúsenie, vŕtanie/,  ktoré si cvičili pri tvorbe hracej kocky o rozmeroch 24cmx24cm. Tá bola ich suvenírom, ktorý si pribalili so sebou domov.

Ďalšie dni boli náročnejšie. Zakladali priečky z CW a UW profilov pre zhotovenie stien s dverami a oknami podľa výkresu. Upevnili si svoje odborné vedomosti z technológie, naučili sa výpočty pre veľkosti, tvary oblúkov, naučili sa postup pri tvorbe šablón , vytvorili  skruž tvaru  segmentového, gotického a priameho  oblúka. Získali  široký pohľad na spôsob suchej výstavby, nahrádzajúci prácny a dlhotrvajúci spôsob stavania priečok, podláh, či podhľadov.

Obohatením pre žiačky boli ranné „jazykové rozcvičky“, keď odborný inštruktor pán Frank Braun ich skúšal odborné pomenovania jednotlivých nástrojov a náradia. To je nie menej dôležitý moment zlepšenia jazykových schopností  žiakov, ktorí sú nútení v cudzojazyčnom prostredí komunikovať. Vďaka spolupráci a komunikácii s inými účastníkmi v medzinárodných skupinách naučili sa komunikovať, presadzovať  a odôvodňovať svoje dobré nápady, myslieť logicky, plánovať a organizovať úlohy a činnosti, ktoré im boli zadané, prijímať aj kritiku, naučili sa tolerovať a pomáhať jeden druhému. To všetko pomohlo zvýšiť si sebadôveru, spoznali svoje silné aj slabé stránky.

Po stážach sa žiaci stávajú samostatnejšími, tvorivejšími a častokrát vzorom pre ostatných. Sú sebavedomejší a radi sa zapájajú do súťaží reprezentujúcich našu školu, kde potvrdzujú získané vedomosti, zručnosti a schopnosti aj výborným umiestnením.

Účasť na projektoch zároveň umožňuje spoznávať kultúru, históriu, pracovnú morálku, spôsob života predovšetkým mladých ľudí v iných európskych krajinách, nakoľko súčasťou mobilít sú aj rôzne voľnočasové aktivity – ako exkurzie, športové súťaže a pod.

Naše dievčatá navštívili hlavné mesto Nemecka – Berlín. Podarilo sa nám získať vstup na terasu a kupolu Reichstagu – sídlo nemeckého parlamentu. Počas prehliadky mesta spoznali najdôležitejšie pamiatky – Brandenburgskú bránu, Alexandrovo námestie, Humboldtovu univerzitu, Berlínsky Dóm, zvyšky Berlínskeho múru, kontrolné miesto prechodu z bývalého východného sektoru Berlína do západného sektoru – „Charlie checkpoint“ a množstvo iných.

Druhou zástavkou bolo mesto Postupim a filmový park v Babelsbergu s kaskadérskou show.

V rámci oddychu sa dievčatá zamerali aj na športovú činnosť – lezecká stena, bowling, stolný tenis, volejbal atď. Pri športe nadviazali priateľstvá s mladými ľuďmi z Poľska, Nemecka.

Ocenením  schopností a zručností dievčat bolo odovzdávanie certifikátov a Europassov na záver pobytu. Ich inštruktor pán Braun  im pripravil prekvapenie v podobe medailí za ich výkony.

Aj vďaka účasti žiakov na medzinárodných projektoch sa stavebné remeslo zatraktívňuje a stáva sa pre mladých ľudí príťažlivejším. Absolventi školy  sú na pracovnom trhu žiadanejší a pre budúcich zamestnávateľov  kvalitnejšie pripravení. Aj to je jeden z cieľov medzinárodných projektov, ktoré organizuje Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2 v Žiline od školského roku  2009/2010.

Ing. Josef Ilčík, PhD., riaditeľ školy