Aké nové študijné a učebné odbory otvoríme v nasledujúcom školskom roku 2021/2022

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

Odbor je etablovaný aj v iných stredných školách kraja, avšak v regióne Horné Považie chýba. Stredná odborná škola stavebná v Žiline tak rozširuje portfólio ponuky štúdia o nový „drevársky“ odbor s prepojením na stavebníctvo.

Zameranie:
spracúvanie dreva
študijný odbor ukončený maturitnou skúškou a výučným listom.

Absolvent:

  • schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach drevárskej a nábytkárskej výroby, priemyselného a individuálneho charakteru a vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností a činností súvisiacich s konštrukčnou a technologickou prípravou výroby, s odbytom tovarov a služieb, obstarávaním, nákupom a predajom, skladovým hospodárstvom a so zabezpečením hospodárskeho chodu výroby.
  • ide o špecialistu v oblasti navrhovania, konštruovania a výroby v oblasti dreveného nábytku a montáže drevených konštrukcií, ovláda zásady kreslenia v CAD kresliacich programoch, programovanie CNC strojov a nastavovanie a obsluhu rôznych strojov a zariadení v drevárskej a nábytkárskej výrobe.

3349 K technik drevostavieb

Stredná odborná škola stavebná v Žiline rozširuje možnosti štúdia v oblasti stavebníctva s využitím dreva ako stavebného materiálu. Odbor je možné študovať aj v Strednej odbornej škole lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku.

Zameranie:
spracúvanie dreva
študijný odbor ukončený maturitnou skúškou a výučným listom.

Absolvent:

  • môže vykonávať odbornú prácu v oblasti konštrukcie drevených stavieb, ako aj navrhovania, konštruovania a realizácie stavieb z dreva.
  • ovláda zásady kreslenia a čítania stavebných výkresov, konštrukcie drevených stavieb, problematiku tepelnej, zvukovej a protipožiarnej ochrany stavieb, základy používaných stavebných materiálov a technológií ako aj rozvodov bežných inžinierskych sietí,
  • ovláda kreslenie pomocou CED kresliacich programov, programovanie CNC strojov,
  • uplatní sa pri výkone činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj ako odborníka pri vykonávaní komplexných remeselných prác so zameraním na drevostavby..

2940 M 09 potravinárstvo potravinár – kvalitár

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline ako jediná v kraji ponúka komplexné vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva.

Zameranie:
potravinárstvo
študijný odbor ukončený maturitnou skúškou.

Absolvent:

  • vie vykonávať odborné operácie ako potravinársky technik, kvalitár, laborant vykonávajúci biochemické a mikrobiologické operácie, kontrolór akosti v potravinárskych a spracovateľských podnikoch, v prevádzkových laboratóriách, v štátnej inšpekcii akosti a na úseku technického riadenia výroby.
  • dokáže samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti výživy, potravinárskej inšpekcie a legislatívy, v distribúcii a úprave potravín ako hygienický dozor a môže pôsobiť ako manažér v odvetviach potravinárskeho priemyslu a technicko-hospodársky pracovník v potravinárskom priemysle, v distribúcii a predaji potravín.

6425 K kaderník – vizážista

Spojená škola v Žiline – Bytčici

Zameranie:
ekonomika a organizácia, obchod a služby,
študijné a učebné odbory ukončené maturitnou skúškou a výučným listom.

Absolvent:

  • je kvalifikovaný odborník so širokým odborným profilom, schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s kozmetickými, kaderníckymi a manikérskymi službami.
  • uplatní sa v kaderníckych a kozmetických salónoch, v kúpeľných zariadeniach a wellness centrách, v predajniach s kaderníckymi a kozmetickými prípravkami, v prevádzkach hotelov, liečebných zariadení, v spoločnostiach zaoberajúcich sa výrobou, predajom a distribúciou vlasových a kozmetických prípravkov, pomôcok, prístrojov a náradia, prípadne ako živnostník.