Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb na Spojenej škole, Rosinská cesta v Žiline

V školskom roku 2022/2023 sme sa zapojili to projektu Budovania kultúry, klímy a mapovania potrieb školy, na základe zistení ktorých sme identifikovali niekoľko oblastí pre ďalšiu prácu. Týmto oblastiam rozvoja kultúry školy by sme sa chceli venovať aj v nasledujúcom období. Z daného grantu sa nám podarilo zrealizovať facilitáciu procesov v rámci vybraných triednych kolektívov prostredníctvom sebareflexie triednych kolektívov zameraných na identifikovanie podmienok sebarozvoja a sebariadenia žiakov, facilitáciu procesov revízie a aktualizácie aktuálneho profilu absolventa z pohľadu žiakov a všetkých zložiek pedagógov, personalizované portofóliá žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 spolu so zaškolením triednych učiteľov pre implementáciu personalizovaných portfólií. Realizované aktivity boli prínosom ako pre žiakov školy, tak i pre pedagógov. Ďakujeme sa podporu!