Medzinárodný projekt „OW – Jedna cesta = kultúry + mládeže + kreativity“

Projekt OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity  je realizovaný vďaka podpore programu ERASMUS+
v rokoch 2021-2023

Rada mládeže Žilinského kraja ako koordinátor projektu Erasmus + v rámci dlhoročnej cezhraničnej spolupráce oslovila partnerov v Poľsku, Česku a na Slovensku s prioritným cieľom vytvorenia informačnej a metodickej podpory pre pracovníkov s mládežou v oblasti posilnenia kľúčových kompetencií mládeže a mladých ľudí potrebných k podnikaniu v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Posilňovanie wellbeingu mladých umelcov, kreatívcov v umeleckom prostredí s možnosťou autonómneho rozvoja ich tvorivého potenciálu.

Hlavné problém a ich príčiny, ktoré rieši projekt sú:

 • Mladí ľudia nemajú vytvorené dobré podmienky na rozvoj kompetencií potrebných k podnikaniu v kultúrnom a kreatívnom priemysle
 • Pracovníci s mládežou nepracujú systematicky na rozvoji mladých ľudí v oblasti kultúry a kreativity

Identifikované príčiny uvedených problémov:

 • Pracovníkom s mládežou chýba metodická podpora pri rozvoji kompetencií mladých ľudí v oblasti kultúry a kreativity
 • Mladým ľuďom chýba metodika podpora v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Mladým ľuďom so záujmom o kultúru a kreativitu chýba inšpirácia, príklady dobrej praxe a prepojenie na podnikateľov v tomto odvetví

Ciele projektu:

 1. Zvýšiť metodickú podporu pracovníkov s mládežou pre prácu s mladými ľuďmi v oblasti kultúry a kreativity.
 2. Zvýšiť metodickú podporu mladých ľudí v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle.
 3. Zvýšiť prepojenie a výmenu príkladov dobrej praxe medzi mladými ľuďmi a mladými podnikateľmi v oblasti kultúry a kreativity.

Cieľové skupiny projektu :

Primárnou cieľovou skupinou sú pracovníci s mládežou

Sekundárnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia a umelci z kreatívneho a kultúrneho priemyslu.

Očakávané  výstupy projektu

 1. Správa o vzdelávacích potrebách mladých ľudí v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle
 2. Metodika vzdelávania pracovníkov s mládežou v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle
 3. Príručka: Podnikanie mladých ľudí v kultúrnom a kreatívnom priemysle
 4. Webová platforma príkladov dobrej praxe mladých tvorcov a kreatívcov

Súčasťou aktivít projektu sú aj  vzdelávacie aktivity: Pilotné školenie pre pracovníkov s mládežou a multiplikačné podujatie – záverečná konferencia.

Dopad  výsledkov projektu:

Z dlhodobého hľadiska tieto výsledky prispievajú k zvýšeniu kompetencií mladých ľudí a k ich uplatneniu sa v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Partnerské organizácie:

1/ Rada mládeže Žilinského kraja

2/ Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti

3/ FUNDACJA LAJA

4/ Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

5/ Žilinsky samosprávny kraj

6/ PaĽKO – Združenie priateľov ľudovej kultúry Oravy

Stretnutia partnerov projektu:

Pravidelné online stretnutia na týždennej báze sú doplnené stretnutiami prezenčnými.

Dňa 18.10. 2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie partnerov projektu v priestoroch Rady mládeže Žilinského kraja, kde bol predstavený nový partner Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti. Na stretnutí sa pripravila a naplánovala štruktúra ďalšej spolupráce partnerov pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou.

V dňoch  28.06. – 29.06.2021 sa v Terchovej uskutočnilo prvé nadnárodné stretnutie, kde sa stretli všetci partneri projektu, ktorými sú:

 • Rada mládeže Žilinského kraja – koordinátor projektu
 • Asociace strědoškolských klubu České republiky, z. s.
 • Fundacja LAJA
 • Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
 • Žilinský samosprávny kraj
 • PaĽKO – Združenie priateľov ľudovej kultúry Oravy

Stretnutie sa nieslo s víziou SPOLOČNE budovať podporujúce a pozitívne prostredie so zameraním  na rozvoj mladých ľudí ich umeleckého talentu v redizajne zmien 21. storočia.
V čase rýchlych a prevratných zmien potrebujú nové generácie pri sebe schopných dospelých, ktorí im poskytnú navigáciu a budú ich sprevádzať do budúcnosti.

Mladý človek by sa mal stať tvorcom vlastného života a kvalifikovane a kompetentne sa zapojiť do budovania vlastnej cesty životom, a tak prispieť k tvorbe pozitívnej zmeny našej spoločnosti so zachovávaním kultúrnych hodnôt a tradícií.

Projekt je podporený z programu Erasmus +