Nové študijné a učebné odbory v školskom roku 2020/2021

2412 K mechanik číslicovo riadených strojov

Stredná odborná škola polytechnická v Liptovskom Mikuláši

Zameranie:
– strojárstvo a kovospracúvacia výroba
– študijný odbor ukončený maturitnou skúškou a výučným listom.

Obsah štúdia:

 • teoretické základy v technických predmetoch ako:
 • technické kreslenie,
 • grafické systémy,
 • programovanie,
 • technická mechanika a meranie,
 • elektrotechnika,
 • elektronika,
 • programovanie CNC strojov v previazaní na strojárske technológie a iné.

Ďalšie možnosti:

 • vyučovania priamo vo firmách, ktoré disponujú špičkovou technológiou,
 • duálne vzdelávanie.

Absolvent odboru:

 • kvalifikovaný pracovník, ktorý vykonáva samostatné čiastkové i celkové práce a riadenie prác pri montáži, rekonštrukciách, opravách, kontrolách revíziách, nastavovaní, údržbe a inštalácii elektrických, elektromechanických a elektronických systémov obrábacích strojov s číslicovým riadením, výrobných centier a liniek.

3693 K technik energetických zariadení budov

Spojená škola v Martine- organizačná zložka Stredná odborná škola strojnícka – ponúka tento odbor ako nový v školskom roku 2020/21,
Stredná odborná škola stavebná v Žiline ponúka tento odbor už 2 roky.

Zameranie:
– stavebníctvo
– študijný odbor ukončený maturitnou skúškou a výučným listom.

Absolvent odboru:

 • je pripravený uplatniť sa ako kvalifikovaný stredný technický pracovník,
 • schopný samostatne vykonávať činnosti v oblasti technických zariadení budov, vrátane elektroinštalácií, ich montáží, údržby, opravy a vykonávania skúšok, servisu, diagnostiky a odstraňovania porúch na energetických zariadeniach.

Škola ponúka možnosť vykonať skúšku odbornej spôsobilosti a získať tak aj odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

6468 F pomocník v kuchyni

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Martine

Zameranie:
– ekonomika a organizácia, obchod a služby
– ukončený záverečnou skúškou, jeho absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie.

Odbor je určený pre žiakov, ktorí neukončili základnú školu, resp. ukončili základnú školu v nižšom ako v 9. ročníku.

Absolvent odboru:

 • vykonáva pomocné práce pri príprave potravín na varenie, pri výdaji jedál,
 • dokáže obsluhovať jednoduché kuchynské stroje,
 • zabezpečuje udržiavanie čistoty v stravovacej prevádzke.