Otvorenie klubovne – študovne

Školský parlament tvorí medzičlánok medzi učiteľmi a žiakmi. Fungovanie školského parlamentu je základným znakom demokracie a modernizácie školy 21. storočia.

 V SOŠ technickej Čadca pracuje školský parlament, na čele s Lukášom Dolečkom a členmi  Lukášom Beliančinom a Samuelom Torčekom. Spoločne sa zapojili do projektu, ktorý bol podporený programom Erasmus a projektom “Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov“, ktorý realizuje Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom.

 V rámci projektu členovia vybudovali školskú parlamentnú klubovňu. Vedenie SOŠ technickej Čadca doplnilo klubovňu o počítačovú techniku (3 PC), ktorú získala škola z Národného projektu: „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID 19 na vzdelávací proces v stredných školách“.

 Členovia školského parlamentu pripravili projekt, upravili priestor, zariadili ho nábytkom  a dňa  25. 01. 2024 slávnostne priestory klubovne – študovne otvorili.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil riaditeľ školy PaedDr. Stanislav Špila, ktorý slávnostne prestrihol pásku a poprial žiakom veľa dobrých myšlienok na realizáciu ďalších projektov, ako aj dobré vzdelávacie výsledky.

Priestor študovne – klubovne prispeje  k samostatnej sebarealizácii  žiakov SOŠ technickej Čadca. Podporí  ich v aktivite, v aktívnej účasti na chode školy, ale aj v budovaní si dobrých kamarátskych vzťahov a vytváraní pozitívnej klímy v škole. Každý deň  je pre každého šancou začať znova.

                                                                                       Mgr. R. Kolenová

                                                                                        koordinátorka ŠP