Projekt „Hravo za zdravím“ na Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach

Každá škola chce byť výnimočnou a hlavne prospešnou pre uplatnenie sa našich žiačok na trhu práce. Ani my nie sme výnimkou. Zameranie školy nám určuje smer, aby sme prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu pripravili žiačky, budúce pani učiteľky v MŠ a pani vychovávateľky v ŠKD, čo najlepšie do praxe.

Aj vďaka grantovému programu Žilinského samosprávneho kraja „Vráťme šport do škôl“ mohol byť na našej škole plnohodnotnejšie zrealizovaný projekt „Hravo za zdravím“.  Do projektu sú zapojené cvičné materské školy:  MŠ Školská, MŠ Dolná Štubňa, MŠ Horné Rakovce a MŠ Diviaky. Za kvalitu telovýchovného procesu zodpovedajú všetci vyučujúci telesnej výchovy (Mgr. Ivana Kamonová, PaedDr. Svetozár Thomka, Mgr. Marián Čupec, Mgr. Michal Lichner).

Projekt pomáha našim žiačkam počas školského roka pracovať ešte vo vyššej miere s deťmi predškolského veku, pripravovať pre nich zaujímavé športové aktivity a  riadiť telovýchovný proces. Práve vďaka finančnej podpore z grantového programu ŽSK, ŠI pri Turčianskych Tepliciach a OZ „Vzdelanie je základ budúcnosti“, sme mali možnosť výmenou nových závesných basketbalových košov rozšíriť priestor telocvične, ktorý nám napomáha efektívnejšie využívať telocvičňu na rôzne školské športové podujatia a súťaže. ŽŠR je nápomocná pri organizovaní športových súťaží a turnajov, ako sú volejbalové, florbalové, futbalové aj bedbintonové. V realizácií projektu budeme pokračovať v školskom roku 2023/2024 a do budúcnosti plánujeme rozšíriť spoluprácu aj so ŠKD.

Zverejnenie športových podujatí, turnajov bolo zabezpečené cez stránku školy a o projekte bol v júli 2023 uverejnený článok v miestnych novinách Turčianske zvesti.

Veríme, že láska k športu a pohybu sa bude neustále prehlbovať a stane sa súčasťou každodenného dňa detí aj mládeže. Za pomoc Vám srdečne ďakujeme.

Mgr. Ivana Kamonová