Prví maturanti v odbore mechatronika a obchodná akadémia v Žilinskom kraji

Žiaci Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošíne študujúci v systéme duálneho vzdelávania v perspektívnom a trhom práce mimoriadne žiadanom odbore mechatronika majú za sebou dôležitú zložku maturitnej skúšky a to jej praktickú časť. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky žiakov duálneho vzdelávania je odlišná v tom, že sa koná u zamestnávateľa a skúšajúcim členom maturitnej komisie musí byť zástupca zamestnávateľa, s ktorým má žiak uzatvorenú učebnú zmluvu. Prvýkrát v našom kraji a taktiež v rámci Slovenska v tomto odbore, takto netradične maturujú piati žiaci v troch firmách – HYDAC Elektronic, s. r. o., TVRDEX, s. r. o.                              a Incap Elektronics Slovakia, s. r. o.  Praktická skúška žiakov sa konala formou realizácie a predvedenia komplexnej úlohy, ktorej zadanie tiež vypracoval zamestnávateľ. Toto prvenstvo týmto žiakom už nikto nevezme a čo je dôležité majú nasledovníkov v počte takmer šesťdesiatich žiakov. Tí sa po ich vzore rozhodli pre štúdium duálnym systémom v tomto a ďalšom odbore elektrotechnika, pričom pribudli aj ďalší traja zamestnávatelia –  MTS, spol. s. r. o., CRT ELECTRONIC, s. r. o. a YANFENG International Automotive Technology Slovakia, s. r. o.

Prvých maturantov/maturantky – „dualistov/dualistky“ máme aj v odbore obchodná akadémia. Obchodné akadémie síce vstúpili do duálneho vzdelávania až v školskom roku 2019/2020, no dnes už dosahujú takmer 13 % podiel z celkového množstva žiakov v systéme duálneho vzdelávania v Žilinskom kraji. Zamestnávatelia, ktorí sa rozhodli pre duálne vzdelávanie v tomto odbore sú z rôznych oblastí hospodárstva – finančníctvo, poskytovanie ekonomických a právnych služieb, obchod, služby, výrobná sféra, cestovný ruch a taktiež verejná správa, príspevkové a rozpočtové organizácie. Typické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci v rámci praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa pod vedením vyškoleného inštruktora z radov zamestnancov pripravujú sú činnosti marketingové, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce.

Tak napríklad praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky „dualistiek“ v odbore obchodná akadémia na Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši sa konala formou obhajoby vlastných projektov vypracovaných v pracovnom prostredí zamestnávateľa, s ktorým majú uzatvorenú učebnú zmluvu. Tak ako v predchádzajúcom prípade išlo o vynikajúcu organizáciu, tvorivú atmosféru a vysokú úroveň zvládnutia skúšky.

Aj napriek počiatočnému skepticizmu a mnohým výhradám, že tieto odbory nie sú vhodné pre duálne vzdelávanie, ktoré bolo primárne určené pre „učňovské“ školstvo a odbory, tak obchodné akadémie, ako aj stredná priemyselná škola v Tvrdošíne dokázali a presvedčili, že duál aj v takýchto odboroch má opodstatnenie a funguje kvalitne. Náš kraj je pozitívnym príkladom a inšpiráciou ako posunúť duálne vzdelávanie o level vyššie a dôkazom, že takéto úzke prepojenie teórie a praxe je možné a potrebné aplikovať do všetkých typov stredných odborných škôl. Školám patrí vďaka za otvorenie sa neznámym výzvam a zamestnávateľom za prevzatie časti spoločenskej zodpovednosti za oblasť odborného vzdelávania, ktorá spočíva v ochote podieľať sa na príprave kvalifikovanej odbornej pracovnej sily pre trh práce. No a žiaci – najdôležitejší aktéri zhodnotili svoje rozhodnutie ísť do „duálu“ veľmi pozitívne aj napriek tomu, že na tomto poli boli odvážnymi priekopníkmi a väčšina z nich si nevedela predstaviť čo ich čaká. Za mnohé podobné výroky uvádzame tento:

„ …táto firma mi dala naozaj veľa a nielen po stránke vedomostí, množstva informácií a praxe k môjmu študijnému odboru, ale hlavne do života. Pochopila som, že bez toho, aby som sa začala pýtať,  sa nikdy neposuniem ďalej. Jednoducho som sa musela vyrovnať so strachom a pýtať sa na čokoľvek čo mi nebolo jasné. Veľmi sa mi páčilo, ako mi vedeli vysvetliť problematiku z vlastných skúseností, ako to u nich funguje a sa v takom prípade problémy riešia. Musela som sa naučiť zodpovedne si plniť svoje povinnosti a dokončiť prácu až do konca…“