Študijné a učebné odbory, ktoré sa experimentálne overujú v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Experimentálne overovanie odboru je zväčša iniciované potrebami trhu práce, požiadavkami zamestnávateľov resp. stavovských a profesijných organizácií. Oni sa spolu so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania stávajú odbornými garantmi overovania a spolupracujú s vybratými strednými školami.

Cieľom experimentálneho overovania odboru je získať alebo overovať v praxi poznatky, skúsenosti, podnety, implementáciu poznatkov a skúseností na zmeny a obnovu vzdelávacích programov pre stredné odborné školy, na vytvorenie alternatívnych vzdelávacích programov, overovanie zahraničných vzdelávacích modelov, prípadne ich uplatnenie na podmienky našich škôl. Overovanie trvá najmenej toľko rokov, koľko rokov je potrebných na ukončenie štúdia v danom odbore a niekedy aj viac.

V závere overovacieho cyklu Štátny inštitút odborného vzdelávania spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu vyhodnotí experiment ako úspešný alebo neúspešný. V prípade úspešného overovania je odbor zaradený do sústavy odborov vzdelávania pre stredné školy.

Aktuálne sa v stredných školách v ŽSK experimentálne overuje

2495 K autotronik

Odbor sa overuje na Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline od roku 2015 a od roku 2021 bude k overovaniu pričlenená aj Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste.

Zameranie:
strojárstvo a kovospracúvacia výroba
študijný odbor ukončený maturitnou skúškou a výučným listom.

Absolvent odboru:

 • je pripravený na výkon činností v oblasti údržby, opráv a predovšetkým diagnostiky motorových vozidiel.
  Ďalšie uplatnenie:
 • prevádzka a servis motorových vozidiel ako prijímací technik,
 • predajca vozidiel,
 • vedúci autoservisu,
 • technik v staniciach technickej kontroly, v staniciach emisných kontrol, apod., a taktiež môže nájsť uplatnenie v samotnom podnikaní v oblasti autoopravárenstva.

3770 H mechanik železničnej prevádzky

Overovaním experimentálneho učebného odboru 3770 H mechanik železničnej prevádzky bola od roku 2018 poverená Stredná odborná škola dopravná, Martin – Priekopa.

Zameranie:

doprava, pošty a telekomunikácie
učebný odbor ukončený záverečnou skúškou a výučným listom
pripravuje žiakov pre profesie v odvetviach traťového hospodárstva a správy železničnej infraštruktúry.

2565 M inteligentné technológie

Overovaním bola od roku 2020 poverená Stredná priemyselná škola informačných technológií v Kysuckom Novom Meste.

Zameranie:
informačné a komunikačné technológie,
študijný odbor ukončený maturitnou skúškou.

Absolvent odboru:

 • má relevantné zručnosti potrebné pre zavádzanie, správu a vývoj inteligentných priemyselných riešení,
 • je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti informačných technológií, programovania, počítačových sietí, smart technológií, internetu vecí, databázových systémov, základov kybernetickej bezpečnosti, robotiky, 3D riadenia procesov a problematiky súvisiacej s digitálnou firmou. Je schopný využívať mäkké zručnosti v prezentovaní a vystupovaní.

7475 M digitálne služby v športe
7476 M spracovanie dát v športe

Stredná športová škola, v Žiline, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina, je spolu s ďalšími strednými športovými školami zapojená do experimentálneho overovania týchto dvoch odborov.

Zameranie:
telesná kultúra a šport,
študijné odbory ukončené maturitnou skúškou.

Zavedenie nových študijných odborov a ich overovanie reaguje na rozvoj a trendy v oblasti informačných technológií a zároveň má za cieľ vytvárať podmienky pre odbornú prípravu žiakov so športovým nadaním pre profesiu správcu a administrátora digitálnych služieb a zabezpečiť tým realizáciu dvojitej kariéry športovca.

Absolvent odboru 7475 M digitálne služby v športe:

 • získa schopnosti vykonávať, riadiť a poskytovať digitálne služby, ako aj podieľať sa na analýze a tvorbe softvérového a hardvérového vybavenia športových pracovísk a športových zariadení, predpoklady na činnosť súvisiacu s  administráciou športovej dokumentácie, ako i osvedčenie trénera III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe.

Absolvent odboru 7476 M spracovanie dát v športe:

 • získa komplexné vedomosti a zručnosti v oblasti práce so športovými databázami, bude schopný samostatne získavať, spracovávať, identifikovať dáta vhodné na analýzu prostredníctvom vlastného prístupu k dátam uloženým v súborovom systéme alebo v rozličných serverových dátových zdrojoch, a to primárne v oblasti športu.
 • získané zručnosti z aplikovanej informatiky sú tiež predpokladom na činnosť súvisiacu s administráciou športovej dokumentácie, získa aj osvedčenie trénera III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe.