Termovízia v praxi

Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2023 „ Talentovaná mládež“ sme sa na SOŠ stavebnej v Liptovskom Mikuláši zapojili a uspeli s projektom „Termovízia v praxi.“ Za poskytnuté finančné prostriedky sme zakúpili termokameru, infračevený teplomer a laserový merač. . V období máj – október 2023 sme pre žiakov odboru 3658 K mechanik stavebnoinštalačných materiálov a 3650 M staviteľstvo- technické zariadenie budov  zrealizovali praktickú ukážku termografickej diagnostiky na vyučovaní v predmete technológia a vykurovanie. V školskom roku 2023/2024 v mesiaci september 2023 žiaci zapojení do projektu začali spoločne pracovať na súťažnej práci pre súťaž „ Enersol- využitie alternatívnych zdrojov energie“, kde posúdia starší jestvujúci rodinný dom v Liptovskom Mikuláši- Okoličné z teplotechnického a energetického hľadiska, navrhnú úpravy a zariadenia na zníženie spotreby energie tak, aby sa priblížil ku kategórii pasívneho domu. Školské kolo súťaže „Enersol“ naša škola zrealizuje 14.04.2024, kde bude táto práca zaradená do súťažnej kategórie: 01. Hlavná kategória.

24.11.2023 sa na našej škole bude konať deň otvorených dverí. Zapojení žiaci do projektu vytvoria jedno stanovište, kde našim budúcim potenciálnym žiakom, prípadne  ich zákonným zástupcom predvedú praktickú ukážku diagnostiky  termokamerou, infračerveným teplomerom a laserom. Dúfame, že aj takouto aktivitou vzbudíme väčší záujem žiakov o ich  budúcu profesiu v oblasti stavebníctva, kde je posledné roky veľký nedostatok kvalifikovaných zamestnancov.