Ukončenie Erasmus+ projektu EURÓPSKI ŠTUDENTI ZA UDRŽATEĽNOSŤ – Gymnázium na Hlinskej ulici v Žiline

Jeseň 2023 priniesla ukončenie dlhodobého Erasmus+ projektu – projektu ESFS (European Students for Sustainability / Európski študenti za udržateľnosť 2020-1-SE01-KA229-077790), v rámci ktorého spolupracovali partneri zo švédskeho mesta Piteå (koordinátor projektu), talianskej Parmy, gréckeho ostrova Kos, španielskeho Cambrils a tím Gymnázia na Hlinskej ulici v Žiline. Výsledkom spolupráce je okrem vzniknutej siete študentov, ktorí sú vzdelanejší v témach ochrany životného prostredia a udržateľnosti, aj súbor metodicky spracovaných aktivít a inšpirácií pre učiteľov. Tie môžete nájsť v Erasmus+ sekcii stránky Gymnázia.  

Prvý rok trvania projektu, teda školský rok 2020/2021 bol náročný vzhľadom na obmedzenia súvisiace s vypuknutím pandémie. Napriek tomu bol vytvorený Erasmus+ ESFS tím žiakov a učiteľov, ktorí sa stretávali v online prostredí a zrealizovali aktivity ako súťaž o najkrajšiu fotografiu alebo kresbu zobrazujúcu vplyv pandémie na životné prostredie a iné dištančné aktivity zamerané na starostlivosť o životné prostredie (napr. prechádzka v prírode spojená so zberom odpadkov). Výstupy práce národných tímov si partneri predstavili na medzinárodnom online podujatí, ktorého sa zúčastnilo približne 80 účastníkov z 5 európskych škôl. Boli vytvorené aj menšie medzinárodné skupiny žiakov s cieľom vytvoriť im priestor na zdieľanie nápadov súvisiacich s udržateľnosťou a vytvoriť základy pre neskoršiu kooperáciu v prezenčnej rovine. 

V druhom a treťom roku trvania projektu boli uskutočnené všetky plánované mobility žiakov a učiteľov. Stretnutie učiteľov v Parme v októbri 2021 malo za cieľ pripraviť koordináciu aktivít pre ďalšie mobility a vytvoriť medzinárodný tím učiteľov. Ďalších mobilít, z ktorých každá bola zameraná na inú tému týkajúcu sa ekologickej udržateľnosti, sa vždy zúčastňovala skupina žiakov a učiteľov z každej partnerskej organizácie. Stretnutie na gréckom ostrove Kos bolo zamerané na udržateľný turistický ruch, účastníci mobility vo švédskom meste Piteå sa sústredili na angažovanie mládeže v ekologických témach, stretnutie v talianskej Parme sa sústreďovalo na problém horúčav v mestách a snahu o vybudovanie zelenších miest a v španielskom Cambrils bol nosnou témou problém plastov a  mikroplastov.

V rámci projektového týždňa, ktorý organizovalo Gymnázium na Hlinskej ulici v Žiline, bol realizovaný  program zameraný na prepojenie environmentálnych tém so školským vzdelávaním, so zameraním predovšetkým na neformálne a rovesnícke vzdelávanie. Boli uskutočnené praktické workshopy (napr. s využitím upcyklingu); SWAP oblečenia; študijná návšteva na Žilinskej univerzite; návšteva Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši spojená s praktickou ukážkou vzdelávania o obmedzovaní odpadu; návšteva Múzea oravskej dediny v Zuberci mala za cieľ porovnať tému udržateľnosti dnes a v minulosti. V spolupráci s koordinátorkou enviro projektov odboru regionálneho rozvoja ŽSK bol uskutočnený workshop so žiakmi a následne diskusia s učiteľmi o environmentálnom vzdelávaní v širšom kontexte a v spolupráci s ďalšími inštitúciami. V rámci aktivít školiaceho podujatia bolo pre zamestnancov uskutočnené tiež pozorovanie pri práci. 

Ďalšími miestnymi aktivitami realizovanými počas trvania projektu boli dvojdňový teambuilding študentského tímu zameraný na prípravu stretnutia na Slovensku; online diskusia s chatárom Chaty pod Chlebom súvisiaca s témou udržateľného cestovania; reflexia projektu, v rámci ktorej žiaci zapojení do mobilít prezentovali svoje nové vedomosti a skúsenosti z mobility ostatným členom ESFS tímu a ďalším záujemcom z radov žiakov o témy životného prostredia. V septembri 2023 bola uskutočnená exkurzia do náučného centra Energoland, čím bolo nadviazané na tému udržateľnej energie z projektového stretnutia vo Švédsku, a tiež do Nitry, kde účastníci sledovali urbanizáciu v čase a nadviazali tak na tému projektového stretnutia v Taliansku. Vyvrcholením práce učiteľského tímu ESFS bol Metodický deň na GYMZE, počas ktorého učitelia zapojení do aktivít odovzdali svoje skúsenosti a postrehy ostatným kolegom a  odprezentovali metodické materiály vytvorené v priebehu trvania projektu.

Koordinátorky projektu a všetci zapojení Erasmáci z GYMZY veľmi pozitívne hodnotia spoluprácu celého partnerstva a úroveň organizácie projektových týždňov, a s hrdosťou môžeme skonštatovať, že aj zahraničný partneri vyzdvihovali prístup žilinských študentov k projektovým aktivitám a organizáciu projektového týždňa v Žiline. Veríme, že spolupráca partnerov ukončením projektu ESFS nekončí, ale že budeme môcť na túto spoluprácu v budúcnosti nadviazať.

Za GYMZA Erasmus+ tím Mgr. Patrícia Bajcsiová, koordinátorka projektu