VET Day 4 Žilina

V rámci medzinárodného projektu Better VET for Better Future, ktorého hlavným cieľom je podpora polytechnického a odborného vzdelávania sa v Žiline dňa 22. 09. 2022 konalo podujatie VET Day 4 Žilina – akcia zameraná na profesijný rozvoj pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia stredných škôl Žilinského kraja. Počas stretnutia boli účastníkom formou interaktívnych workshopov predstavené dve témy:

  1. Využitie platforiem Arduino a Micro:bit k výučbe programovania v odbornej praxi,
    Lektor: Ing. Boris Šraut, CSc., ČVUT Praha
  2. Prínosy programovania LEGO MINDSTORMS v odbornej praxi,
    Lektor: Mgr. Róbert Brišák, Spojená škola, Nižná

Okrem toho, že obidve témy inšpiratívnym spôsobom prezentovali uznávaní odborníci z praxe, veľkým prínosom budú aj didaktické materiály sprístupnené na projektovom webe. Získané poznatky a materiály budú môcť účastníci využiť a aplikovať v následnej výučbe odborných predmetov zameraných na zvýšenie polytechnickej gramotnosti a využívanie IKT, ako aj v rámci mimoškolských aktivít polytechnickej výučby v technických a záujmových krúžkoch. Každý účastník zároveň získal certifikát o účasti.