Voice Of the Young AGE – VOYAGE

Národná agentúra programu Erasmus+ udelila našej škole grant na projekt Voice Of the Young AGE – VOYAGE v rámci Kľúčovej akcie 2: Partnerstvá pre spoluprácu. Projekt trvá 18 mesiacov. Jeho realizácia začala 28. 08. 2023 a končí 27. 02. 2025.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie zručností, ktorými sa mladí zapájajú do občianskeho života spoločnosti, ako sú:

  • kritické myslenie;
  • pochopenie hodnoty európskeho a globálneho občianstva a povinností vyplývajúcich z neho;
  • zlepšenie interaktívnych a debatných zručností v anglickom jazyku;
  • zvýšenie motivácie rozvíjať svoje osobnostné, lingvistické, sociálne a digitálne zručnosti;
  • predstavenie a riešenie spoločenských problémov prostredníctvom verejného prejavu v anglickom jazyku.

V projekte sa spájajú požiadavky z predmetov: anglický jazyk a literatúra a občianska náuka.

Vychádza z predošlej, veľmi úspešnej spolupráce Mgr. Anny Trenčanovej so školskými partnermi z Turecka a Talianska v projekte eTwinning: A Speech Which Can Reach. Tentokrát sa k nám pridal aj partner z Bulharska.

Do projektu sú zapojení žiaci našej školy vo veku 16-19 rokov a jeho aktivity realizujú vyučujúce: Mgr. Anna TRENČANOVÁ, Mgr. Jana MACHYNOVÁ a PaedDr. Jana PEKÁROVÁ, PhD.

11. – 14. septembra 2023 k nám na Slovensko zavítali učitelia a pracovníci zo všetkých partnerských krajín, kde sme detailne naplánovali všetky aktivity.

Šiesti žiaci vycestovali na vzdelávacie podujatie do Bulharska v trvaní 7 dní: 23. – 29. október 2023.

Po návrate pod vedením našich učiteľov aktívne pripravili pilotné výučbové aktivity pre ďalších 11 žiakov: 26. 01. 2024, 02. 02. 2024, 09. 02. 2024, 08. 03. 2024, 22. 03. 2023, 05. 04. 2024.

Zúčastnili sme sa rôznych modelových zasadnutí OSN ako: ZAMUN a ESMUN 12. apríla 2024 a VoyMUN, ktorý prebehol online v dňoch 15. – 16. – 17. apríla 2024.

V lokálnych podmienkach sme zorganizovali modelovú študentskú konferenciu GVOMUN – Model United Nations na pôde VÚC Žilina 24. 04. 2024. 

24. 10. – 30. 10. 2024 sa žiaci zúčastnia MUN organizovaného tureckým partnerom v Turecku – Bursa.

Motto projektu VoyAGE:

The voice of the young age always matters. To be truly alive is to care, not to be indifferent.

Veríme, že projekt naplní svoje ciele a žiaci Gymnázia, Veľká okružná sa po jeho absolvovaní budú aktívnejšie zapájať do občianskeho života spoločnosti.