Autor Martina Gajdárová

Webinár „Bezpečná škola“

Dňa 30.3.2021 sa uskutočnil webinár Bezpečná škola, ktorý pripravil Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Inštitútom dialogických praxí v Ružomberku pod vedením Mgr. Oľgy Okálovej, PhD. spolu s Mgr.Veronikou Luksa a tímom facilitátorov. Webinár „Bezpečná škola“ bol jedinečnou príležitosťou na rozvoj a podporu wellbeingu žiakov a učiteľov. Pomocou neho sa účastníci mohli inšpirovať k spolupráci a spoluvytváraniu žiadúcich zmien […]

Čítaj viac

„Informačný meeting“ v Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši

Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši  otvára „Informačný meeting“ pre žiakov základných škôl a ich rodičov dňa:  17. marca 2021 v čase od 15,00 do 16,00 hod.. Záujemcom poskytneme informácie o prijímacom konaní na študijné odbory – hotelová akadémia, pracovník marketingu – cestovný ruch, obchodný pracovník v duálnom vzdelávaní a na  učebné odbory  – kuchár, čašník, cukrár, aranžér a kuchár a čašník v […]

Čítaj viac

Webinár Bezpečná škola

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Inštitútom dialogických praxísi Vás dovoľujú pozvať na odborný webinár Bezpečná škola. „Bezpečná škola“ spĺňa kritériá kladené na inklúziu, prevenciu a ochranu detí pred násilím, rizikovým správaním a inými sociálno-patologickými javmi. Spája rodičov, učiteľov a žiakov do komunity oceňovania a podpory. Zjednocujeme očakávania a ciele všetkých […]

Čítaj viac

Prijímacie konanie – dôležité termíny v roku 2021

Prijímanie žiakov na štúdium na stredných školách sa v vzhľadom na epidemiologický vývoj v krajine riadi v zmysle rozhodnutí ministra školstva zo dňa 4.1.2021 a 26.1.2021. V nich sú, v porovnaní s platnou legislatívou, zmeny v termínoch týkajúcich sa prijímacieho konania. zverejnenie podmienok a kritérií prijímania na stredné školy do 08.04.2021   doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (SŠ) zákonným zástupcom riaditeľovi základnej […]

Čítaj viac

Pozvánka na DOD Gymza

Virtuálny DOD 13. februára 2021na Gymnáziu Hlinská 29 v ŽilineDňa 13.02.2021 sa spojíme online cez MS TEAMS Harmonogram Online Dňa otvorených dverí 13.02.2021 sobota:1. vstup o 10.00 hod.2. vstup o 11.30 hod.3. vstup o 13.00 hod. o 10.00 hod. začína hlavná schôdzka s vedením školy:o 11.30 hod. riaditeľka školy: Bc.Ing. Jarmila Turoňová, zástupkyne riaditeľky školy: […]

Čítaj viac

Seminár pre výchovných poradcov – „Moja stredná“

Cieľom seminára metodické usmernenie kariérových a výchovných poradcov ZŠ a SŠ, predstavenie stránky mojastredna.sk, predstavenie SŠ v Žilinskom kraji, trendy práce. Vytvorenie informačnej a metodickej podpory v Žilinskom kraji. PDF k stiahnutiu Termín: 16.02.2021 o 13:00 hod

Čítaj viac

Aké nové študijné a učebné odbory otvoríme v nasledujúcom školskom roku 2021/2022

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby Odbor je etablovaný aj v iných stredných školách kraja, avšak v regióne Horné Považie chýba. Stredná odborná škola stavebná v Žiline tak rozširuje portfólio ponuky štúdia o nový „drevársky“ odbor s prepojením na stavebníctvo. Zameranie:spracúvanie drevaštudijný odbor ukončený maturitnou skúškou a výučným listom. Absolvent: schopný uplatniť sa v […]

Čítaj viac

Študijné a učebné odbory, ktoré sa experimentálne overujú v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Experimentálne overovanie odboru je zväčša iniciované potrebami trhu práce, požiadavkami zamestnávateľov resp. stavovských a profesijných organizácií. Oni sa spolu so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania stávajú odbornými garantmi overovania a spolupracujú s vybratými strednými školami. Cieľom experimentálneho overovania odboru je získať alebo overovať v praxi poznatky, skúsenosti, podnety, implementáciu poznatkov a skúseností na zmeny a obnovu […]

Čítaj viac

Nové študijné a učebné odbory v školskom roku 2020/2021

2412 K mechanik číslicovo riadených strojov Stredná odborná škola polytechnická v Liptovskom Mikuláši Zameranie:– strojárstvo a kovospracúvacia výroba– študijný odbor ukončený maturitnou skúškou a výučným listom. Obsah štúdia: teoretické základy v technických predmetoch ako: technické kreslenie, grafické systémy, programovanie, technická mechanika a meranie, elektrotechnika, elektronika, programovanie CNC strojov v previazaní na strojárske technológie a iné. […]

Čítaj viac